Foreningsvedtægter 

for Fyrskibets Venner

1. Navn
Foreningens navn er ”FYRSKIBETS VENNER”.

2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er ESBJERG.

3. Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fyrskibene og disses betydning for søfarten i almindelighed samt at yde enhver tænkelig støtte til ”Fonden til bevarelse af motorfyrskib nr. 1” i særdeleshed.

4. Medlemskab
Medlemskab kan dels opnås som aktivt medlem og som støttemedlem.

Aktive medlemmer betaler det af foreningen fastsatte kontingent og modtager til gengæld alle medlemspublikationer samt en fyrskibs-søfartsbog.

For at blive støttemedlem kræves det, at der indbetales et frivilligt årligt kontingent af rimelig størrelsesorden. Herfor modtages der et medlemsbevis, ligesom et støttemedlem modtager orientering om foreningens virke.

5. Foreningens virke
Formålet skal søges realiseret ved – udover støtte til den nævnte fond – at bidrage med oplysning omkring fyrskibsvæsenet og med frivillig arbejdsindsats til vedligeholdelse og drift af motorfyrskib nr. 1 beliggende som museumsskib i Esbjerg.

6. Kapitalforhold
Foreningen stiftes i første omgang uden midler, men skal skaffe kapital ved indsamling, hvervning af medlemmer, gaver samt arrangementer.

Der skal til stadighed være en intakt kapital til rådighed af en vis størrelse, der fastsættes af generalforsamlingen.

7. Organisation
Foreningens organer er:

a. Generalforsamlingen som er øverste myndighed.
b. Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, benævnt med maritime titler.
c. Besætningen, der består af 11 personer – hvoraf 4 er udpeget af fonden og resten af bestyrelsen for foreningen.

Generalforsamlinger afholdes inden hvert års 1. juni, eller hvis det begæres af fonden, bestyrelsen eller besætningen.

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel til alle medlemmer uanset art og med dagsorden, der for den ordinære generalforsamlings vedkommende skal omfatte:

  • Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning

  • Regnskabsgennemgang og –godkendelse

  • Valg til bestyrelsen

  • Valg af revisor

  • Evt.

Indkaldelse sker med alm. brev. Alle afstemninger afgøres ved almindelig majoritet, bortset fra vedtægtsændringer eller opløsning som kræver 2/3-majoritet.

8. Tegningsregel
Foreningen tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura eller fuldmagt kan meddeles.

Kompetenceforholdene i foreningen skal være som for aktieselskaber, idet besætningen udelukkende har teknisk kompetence.

9. Hæftelse
Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

10. Revision og Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens regnskab udarbejdes og opstilles af en af generalforsamlingen valgt revisor.

11. Eventuel opløsning
Ved eventuel opløsning skal foreningens formue ved solvens-likvidation eller ved insolvensbehandling i Skifteretten tilfalde hhv. den nævnte fond eller kreditorerne i overensstemmelse med konkurslovens grundsætninger.

Skulle fonden være opløst indsættes Fiskeri- og Søfartsmuseet eller tilsvarende institution som modtager af de frie midler.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling,

Esbjerg den 9. marts 2017.