Museums- og udstillingsskib

Fyrskib til salg

Selv om station Møn SE først blev inddraget i december 1988, var de sidste to danske fyrskibe, nemlig Fyrskib nr. 21 og Motorfyrskib nr. 1, allerede i sommeren 1988 annonceret til salg ved en auktion.

Den annoncerede auktion satte en kreds af Esbjergfolk i gang med bestræbelserne på at sikre Motorfyrskib nr. 1 til museums- og udstillingsformål i Esbjerg. ideen havde været fremme så tidligt som i 1981, hvor typotekniker Finn Bjørnager i forbindelse med den endelige nedlæggelse af station Horns Rev gjorde sig til talsmand for et sådan projekt. Og Finn Bjørnager var sammen med direktør Jens Bjerre- Madsen (Nordisk Gummibådsfabrik) og direktør Henning Kruse (Esbjerg Oilfield Services) blant initiativtagerne til et fornyet forsøg.

Kredsen udvidedes hurtigt - bl.a. blev Fiskeri- og Søfartsmuseet tilknyttet projektet som museumsfaglig konsulent - og d.18. august 1988 afholdtes et første møde i det, der senere skulle blive til " Fonden for bevaring og vedligehold af Motorfyrskib nr.1 i Esbjerg".

Det lykkedes hurtigt at skaffe opbakning bag projektet fra Statens Museumsnævn og Nationalmuseet samt museerne i Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings særlige søfartspulje. Og med disse anbefalinger i ryggen tog man nu kontakt med såvel kulturministeriet som forsvarsministeriet for med henvisning til fyrskibenes historiske betydning for besejlingen af Esbjerg  i almindelighed og Motorfyrskib nr.1`s tilknytning til byen i særdeleshed samt endelig skibets værdi som et stykke flydende dansk kulturhistorie at afværge subsidiært udskyde en bortauktionering af skibet.

# Motorpasseren " i arbejde. Bortset fra en lille udstilling i messen og placeringen af en "dukkebesætning" ombord, er skibet bevaret intakt.  Foto: Medvind.

# Motorpasseren " i arbejde. Bortset fra en lille udstilling i messen og placeringen af en "dukkebesætning" ombord, er skibet bevaret intakt.  Foto: Medvind.

Hermed startede dels en længere korrespondence med de to ministerier, dels en række forhandlinger vedr. fyrskibenes fordeling, idet bl.a.Fregatten Jylland og Stege by ligeledes var interesserede. Endelig i juli 1989 kunne forsvarsminister Knud Enggaard meddele " Fyrskibsfonden" I Esbjerg, at han på baggrund af en anbefaling fra Kulturministeriet agtede at søge folketingets finansudvalg om tilslutning til at afhænde skibet til Esbjerg uden offentlig auktion til en pris af 150.000 kr. (650.000 under den fastsatte vurderingspris).

Godkendelsen kom, og d. 16. september 1989 kunne forsvarsminister Knud Enggaard ved en højtidelighed i Esbjerg Havn endelig overdrage Motorfyrskib nr. 1 til "Fyrskibsfonden" i Esbjerg.


Museums- og udstillingsskib

Takket være støtte fra en lang række private firmaer og fonds var det lykkedes " Fyrskibsfonden" at rejse den allermest nødvendige kapital til såvel anskaffelse af skibet som de anlægsarbejder, der var nødvendige for skibets placering ved Nordre Mole i Esbjerg Havn, som havnemyndighederne velvilligt stillede til rådighed for projektet. Endvidere var det via frigørelsesmidler fra Ribe Amt lykkedes at få et femårigt rentefrit lån på 500.000 kr. for at klare projektets økonomi i opstartsfasen, og i efteråret 1989 kunne arbejdet med klargøringen af Motorfyrskib nr. 1 til udstillings-og museumsskib for alvor gå i gang.

Mens "Fonden til bevaring og vedligehold af Motorfyrskib nr. 1 i Esbjerg " står som ejer af skibet og er ansvarlig for skibets drift og økonomi, beror det praktiske vedligeholdsarbejde på foreningen "Fyrskibets Venner" , som blev stiftet d. 27-2-1990.

Fiskeri- og Søfartsmuseet står som museumsfaglig konsulent og udstiller ombord på skibet.Selv om der i dag endnu er bevaret andre danske fyrskibe, har Esbjerg-projektet taget sit udgangspunkt i, at dette måske ikke vil være tilfældet om 10, 20 eller 30 år. Man har derfor set det som et hovedmål at bevare den væsentligste udstillingsgenstand- nemlig skibet selv- så intakt, som overhovedet muligt.

Fyrskibet.jpg

Størsteparten af restaureringsarbejdet tager således sigte på at vise skibet, som det så ud ved inddragelsen i 1988 med alle de spor, som de 73 år i aktiv tjeneste har afsat.I forlængelse heraf hr man ikke ønsketat lave større indgreb i skibet for at skaffe plads til udstillinger. Dette er baggrunden for, at man kun i skibets messe finder en egentlig udstilling, der i øvrigt blot tjener som introduktion til resten af det skib, man ved selvsyn kan tage i øje


Afslutning

fyrskibet_esbjerg.jpg

Motorfyrskib nr. 1 blev bygget til Esbjergstationerne, skibet var stationeret ud for Esbjerg i størsteparten af sine 73 år i aktiv tjeneste, og skibet var det sidste fyrskib på hele 4 af fyrskibsstationerne ud for Esbjerg- ja, Motorfyrskib nr. 1 afsluttede Esbjergfyrskibenes 102- årige historie. Derfor er netop Motorfyrskib nr. 1 et både relevant og værdigt monument over de fyrskibe- og besætningerne ombord- som gennem årtier sikrede besejlingen af "Danmarks Port mod Vest". Men herved har bevaringen af Motorfyrskib nr.1 også betydning, hvilket jo iøvrigt underbygges af, at skibet er Danmarks første motorfyrskib - og hertil et af de største danske fyrskibe overhovedet.

At Motorfyrskib nr. 1 d. 8 juli 1990 blev indviet som udstillings- og museumsskib i Esbjerg Havn, betyder ikke, at arbejdet er afsluttet. Det er tværtimod først nu for alvor begyndt.

Skibet skal holdes i orden, så det lever op til skibstilsynets krav, og foruden det løbende vedligehold forestår endnu en del restaureringsarbejde ombord på skibet. Endelig skal midlerne til såvel dette arbejde, som sikringen af skibets drift, tilvejebringes.

Hvis dette lille skrift kan medvirke til at øge interessen omkring fyrskibets historie - og dermed skabe forståelse for betydningen og værdien af Motorfyrskib nr. 1`s fortsatte bevaring- vil meget være nået.

Museumsfyrskib verden over - status 1990

 
Kilde: Serge Lucas: Relève sur le Sandetti, Chasse-Marèe No.41, Mai 1989,p. 15ff. Lucas`tabel, der angiver situationen i 1989, er her suppleret med CLS4 ( Commenwealth Light Ship Number 4) tilhører Australien National Maritime Museum i Sydney, Calshot Spit ( etableret som museumsfyrskib i Southamton i 1989) og Motorfyrskib nr. 1, som åbnede i Esbjerg d. 8. juli 1990. Desuden er det finske fyrskib Kemi`s placering rettet fra Savonlina til Helsingfors, hvor skibet ligger i dag. Endelig findes en del mere eller mindre privatejede fyrskibe bevaret. Disse er ikke medtaget på listen.

Kilde: Serge Lucas: Relève sur le Sandetti, Chasse-Marèe No.41, Mai 1989,p. 15ff. Lucas`tabel, der angiver situationen i 1989, er her suppleret med CLS4 ( Commenwealth Light Ship Number 4) tilhører Australien National Maritime Museum i Sydney, Calshot Spit ( etableret som museumsfyrskib i Southamton i 1989) og Motorfyrskib nr. 1, som åbnede i Esbjerg d. 8. juli 1990. Desuden er det finske fyrskib Kemi`s placering rettet fra Savonlina til Helsingfors, hvor skibet ligger i dag. Endelig findes en del mere eller mindre privatejede fyrskibe bevaret. Disse er ikke medtaget på listen.