Referat

Generalforsamling den 13. marts 2018
I Marineforeningen kl. 19.00

Sidste generalforsamling var 9.marts 2017
 

1. Valg af dirigent og referent
John Koudal blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet. Der var 29 fremmødte. 

2. Bestyrelsens beretning
Som midlertidig formand var det Leif Christensen som aflagde bestyrelsens beretning
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, de frivillige der støtter os i hverdagen og en særlig tak de folk der foruden deres pumpevagt har gået hele året og arbejdet med maling, træ og holde motorer i gang så skibet kan holdes i god stand. 

Det nye år startede mandag den 2.1. og den 5.januar var der gule ærter hos Leif, og så var det ellers arbejde. Hver mandag 9.00-12.00 frem til marts, derefter mandag, tirsdag og torsdag. 

Den 9. marts 2017 var der generalforsamling i marinestuen. 

Den 2. juni besøg fra et krydstogtskib, dog kun 4 personer, og vi var 3 mand på vagt. 

Mandag den 19. juni 28 mand. Fra den 24. august - 30. august var der besøg af Lilla Dan. Der var en del igennem porten, maske 500 personer. Den 26. september var der 56 personer, tak til William, Arne og Peter. Havneskolen besøger os ofte, hvor mange børn der har været ombord vides ikke, men en hel del. I festugen var der 1585 besøgende, stor tak til besætningen. 

Desværre stoppede Erling og Svend Åge 28. august, og Anders 1. september. Stor tak til dem alle for den store indsats. 

Mønstringen gik fint, alle mand var på vagt og der var mødt omkring 100 medlemmer. Tak for opbakningen. Vi har faet 4 nye medlemmer, 3 på pumpevagt og en med energi som område, det er Leif, Tonny, Gunner P., og Villy A. 

5. oktober fik vi vores løn i form at stegt flæsk hos Vita, og samme sted julefrokost 17. november. Den 12. december blev William 70 år og det blev fejret ombord, alle kom godt hjem.
Vi har nu pa 3. år ikke faet gang i motor 2, ligesom der ikke sker noget med agter spillet, men skibet er næsten tæt. 

Til slut vi jeg sige tak til alle der støtter fyrskibet, og opfordrer jeg alle til at finde flere som vil søtte skibet. 

3. Regnskabet
Kasseren gennemgik regnskabet, som generelt var positivt, da det viste fremgang i indtægterne, og færre udgifterne, og viste et overskud pa 11.204 kr. 

Foreningen har nu passiver pa 48.099 kr. 

Et medlem spurgte om bestyrelsen havde en plan for brug at pengene, da det jo ikke skulle være en sparebøsse. Peter Sindal Nielsen svarede, at man gerne ville vente til flytningen til øen var overstået inden man brugte af pengene, da man forventede udgifter i den forbindelse. Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Fastscettelse at kontingent
Bestyrelsen havde indstillet uændret kontingent, og det blev vedtaget. 

5. lndkomne forslag
Fra bestyrelsen var et forslag om at man fremover kunne udsende meddelelser og kontingent opkrævninger på mail. Medlemmerne bedes derfor sende oplysning herom til kasseren på sekk@esenet.dk. Medlemmer som ikke bruger mail vi forsat modtage oplysninger med post. (Husk det er muligt på netbank selv at oprette betaling af kontingent til en gang om året, her skal man dog være opmærksom på om kontingentet er ændret). 

Forslaget blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelse
Som ny formand blev Peter Sindal Nielsen valgt for 2 år. 
lb Lindberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
William Lindberg blev genvalgt som suppleant for 1 år. 

7. Eventuelt
Henning Gejl, formand for fyrskibsfonden, redegjorde for fondens arbejde og planer for renoveringsplanen samt flytningen af fyrskibet. Man forventer -håber- at fyrskibet kan komme til Hvide Sande og starte renoveringen i efteråret 2019 og være tilbage foråret 2020. 

I fondsbestyrelsen havde man bl.a. gjort sig nogle tanker at måske at købe en grund på en lige ved fyrskibet og bygge et hus som kunne rumme værksted, aktiviteter m.m., da den nuværende container ikke må flyttes med. 

Der var planer om at forny hjemmesiden og fra den lave et link til Fyrskibets venner, sa det blev ret overkommeligt for alle. 

Esbjerg den 15.03.2018 

 

Referent
John Koudal  

Konstitueret formand
Leif Christensen

Kasserer
Svend E. Kristensen