Referat

Referat af generalforsamling den 13. marts 2019 kl.19.00 i Marineforeningen, Fiskerihavnsgade 2

1. Valg af dirigent og referent
John Koudal blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning ved Peter Nielsen. Læs den her

3. Regnskabet
Sv. Kristensen ifølge udsendt resultatopgørelse for 2018. Regnskab godkendt

4. Fastscettelse at kontingent
Kontingent for 2019 uændret godkendt.

5. lndkomne forslag
Indkomne forslag fra bestyrelsen: Overførsel af 10.000 kr. til fonden. Vedtaget og godkendt.

6. Valg af bestyrelse
På valg: næstformand Leif Kristensen modtager genvalg
Kasserer Sv. Kristensen    
Medlem Arne Larsen      
Suppleant William Lindberg

Alle blev genvalgt.

Da Ib Lindberg ønsker at udtræde af bestyrelsen, uden at være på valg, indtræder William Lindberg i bestyrelsen.

Der vælges ny suppleant. Villy er opstillet og som mod kandidat Søs Honore’. Villy vælges med 24/2 og indtræder som suppleant.

Bestyrelsen ser således ud efter valg.

Formand Peter Nielsen
Næstformand Leif Kristensen
Kasserer Svend Kristensen
Bestyrelsesmedlem William Lindberg
Bestyrelsesmedlem Arne Larsen
Suppleant Villy Vork

7. Eventuelt
Henning Gejl orinterer  om vores nuværende beliggenhed. Udsigterne til flytning til den nye havn, som sker når det er klar. Det er havnen og kommunen der bestemmer hvordan løbet skal køres. Bjarne Mikkelsen oplyste angående flytning til ny havn. Switser vil godt være behjælpelig med dette.

Henning Gejl kom med en stor tak fra Fonden, for indsatsen på Fyrskibet, til arbejdere og Fyrskibs venner som støtter et godt projekt.

 Der var 29 deltagere ved generalforsamlingen.

John Koudal sagde, det var en god ide at skrive, hvem der er i bestyrelsen.

 

Tak for god ro og orden.

Søs.